<


NIEUWSBRIEF WATERVOGELBOND: OKTOBER 2014 - NEWSLETTER WATERFOWL ASSOCIATION EU: OCTOBER 2014

 

Beste watervogelliefhebber,

Als u deze nieuwsbrief per mail hebt ontvangen dan is uw e-mailadres opgenomen in de databank van de Watervogelbond. Hoe bent u terechtgekomen in onze database? U heeft zich ingeschreven via onze website, of u nam deel aan een wedstrijd van ons of van een van onze partners. Of een vriend of kennis die dacht dat u misschien wel interesse kon hebben in onze doelstellingen en heeft u ingeschreven om deze nieuwsbrief te ontvangen enz. Om in orde te zijn met de diverse anti-spamwetgevingen, vragen wij uw toestemming of u onze nieuwsbrief nog wenst te ontvangen in de toekomst. Indien u van mening bent dat uw e-mailadres onterecht is opgenomen, of u wenst in de toekomst geen nieuwsbrief meer te ontvangen kunt u op de uitschrijflink klikken, onderaan de nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt dan automatisch uit onze databank verwijderd. Wij versturen maandelijks een nieuwsbrief met artikels, nieuwtjes en weetjes over watervogels en tevens met berichten over onze vereniging.

 


Dear waterbird lover,

If you have received this newsletter by email, then is your email address included in the database of the Waterfowl Association. How did you appear in our database? You may have subscribed through our website, or participated in a competition of one of our partners. Mayby a friend who thought you might could have interest in The Waterfowl Association EU, and have subscribed you to receive our newsletters. To comply with the various anti-spam laws, we ask for your permission to receive our newsletter newsletter in the future. If you believe that your email address is included in error or don't wish to receive this newsletter in the future, please click on the unsubscribe link at the bottom of this newsletter. Your email address will be automatically deleted from our database. We send out a monthly newsletter with articles, news and facts about waterfowl and also news items about our association.


Voorwoord

Drukke succesvolle maanden zijn weer achter de rug. Gelukkig kunnen we weer de dagelijkse routine terug opnemen. De ontmoetingsdag en de Watervogeldagen waren weer een groot succes. We mochten buiten onze leden en liefhebbers ook buitenlandse gasten ontvangen, Italianen, Fransen en Duitsers. Ook de verkoop is hetzelfde gebleven. Vele felicitaties mochten we ontvangen voor de opbouw, catering en diervriendelijke manier van tentoon te stellen. Geen overvolle perken maar slechts 1,2 of 3 dieren per hokje. Hetzelfde aantal dieren zijn van eigenaar veranderd als in 2013, toch was er wat minder opkomst. Aan ons om daar de oorzaken van te zoeken en verbeteringen aan te brengen.

Als laatste grote aktiviteit voor 2014 staat de Reis naar Engeland er aan te komen. We zullen zeker ervoor zorgen dat de thuisblijvers voorzien zullen worden van prachtige videos en foto's.

Op 1 december om 20:00 uur is er een Openbare vergadering voor onze leden. Deze heeft plaats in ons clublokaal Brasserie De Ster, Stationsstraat 23 te (B) 3620 Lanaken. Hiervoor kan u zich aanmelden op onze website of via mail bestuur@watervogelbond.be.

Onze vereniging is ondertussen ook omgevormd tot een VZW en een aanvraag tot erkenning als officiele vogelhouders vereniging is lopende. Dit was noodzakelijk omdat de vereniging blijft groeien en bloeien en er zeker een solide wettelijke basis moet zijn om verder uit te bouwen.

Robert Vangelabbeek

 

 

 

Introduction

We have some busy successful months behind us. The Waterfowl Association EU annual meeting day and the Waterfowl days were a great success. There where next to our our members and fans also a few foreign guests from Italia, France and Germany. The sale was the same as last year. We recieved many compliments for the setup, catering and the exhibition off waterfowl. There where 1,2 or 3 animals per booth. The same number of animals have changed ownership as in 2013, yet there was less attendance. (To us to do to find the causes and to make improvements)

Our last major activity for 2014 is the trip to England. We will make sure to make a lot of photo's and video's to show the people who have to stay home.

There is a public annual meeting for our members on 1 December at 20:00hrs. This takes place in our club Brasserie De Ster Stationsstraat 23 to (B) 3620 Lanaken. For attending you can log on our website or send a mail to: bestuur@watervogelbond.be.

Our association has now also been transformed into a non-profit organization (VZW) and an application for recognition as an official waterbird keepers association is ongoing. This was necessary because the association continues to grow and prosper and be sure should be to continue to grow.

Robert Vangelabbeek

 


De watervogelbond heeft voor de vijfde maal haar watervogelbeurs gehouden. Het unieke aan deze beurs is dat alle vogels per koppel of alleen in kooien zitten. Zo kan de liefhebber de vogels veel beter bekijken en zitten de vogels ook veel rustiger en voelen ze zich meer op hun gemak.

The Waterfowl Association EU had held its waterfowl fair for the fifth time. The unique feature of this exhibition was that all birds where placed by one or by couple in cages. Thefore, the visitors could view the birds much better and the birds where much quieter and they feel more at ease.
Watervogeldagen/ Waterfowl days
Watervogel van het jaar/Waterbird off the year
Foto van het jaar / Picture off the year
Waterfowl websites (UK - USA)

Elke maand wordt een foto uitgekozen als de foto van de maand. U mag maximaal 12 fotos p/maand insturen! Uit de 12 maand fotos worden de 3 beste fotos van het jaar gekozen. De prijzen worden tijdens de watervogeldagen uitgereikt.

De foto dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: Enkel foto's van watervogels. De foto dient digitaal te worden aangeleverd. De fotos moeten digitaal aangeleverd worden, in .jpg formaat met een minimum 1024 x 655 pixels, maximum 5,0 Mb, in RGB kleur met een pixel resolutie van minimum 50% van de oorspronkelijke waarde. Deelnemer garandeert dat hij/zij maker van de foto is en in het bezit is van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle persoonlijkheidsrechten) op de foto.

Aansprakelijkheid:
Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.


Each month a photo chosen as the photo of the month. You can send max. 12 photos p / month! Out off the monthly pictures are the three best pictures of the year selected. The awards will be presented during the waterfowl days.

The photos must meet the following conditions: Only pictures of waterbirds. The photos must be in digital format, in jpg with a minimum 1024 x 655 pixels, up to 5.0 Mb, in RGB color with a pixel resolution of at least 50% of the original value. Participants warrants that he / she is creator of the picture, and in possession of all intellectual property rights (including any moral rights) off the picture.

liability:
Participation is at the risk of the participant. The Participant is responsible for the correct input and data transmission.

 

 

FOTO VAN DE MAAND OKTOBER/PICTURE OFF THE MONTH OCTOBER
Ingezonden door Margot Franssen

 

H o o f d s p o n s o r s

 

 


Wilt u de Watervogelbond ook steunen, of sponsor worden?

Ook u kan profiteren van de enorme groei van onze vereniging. Ondanks dat wij pas opgericht zijn in oktober 2010 bereiken wij via de website nu al maandelijks 15.000 - 20.000 bezoekers. De bezoekersaantallen zijn nog altijd stijgend. U kan dit zelf controleren door hier te klikken. Ook onze nieuwsbrief die een eerste maal in oktober 2010 verstuurd werd naar 750 registraties is inmiddels gestegen naar 8300 abonnees. De verwachting is dat we in oktober 2014 naar 10.000 registranten zullen stijgen.Do you want to support/donate the Waterfowl Association EU or be an sponsor?

You too can benefit from the tremendous growth of our association. Although we only started up in October 2010 we are now accessible through the website by 15.000 - 20.000+ monthly visitors. Visitor numbers are still rising. You can check this yourself by clicking here. Our newsletter that was sent for the first time in October 2010 to 750 registrations has now risen to 8300 subscribers. The expectation here are that this will rise to 10,000 registrants in 2015Abonneer op onze nieuwsbrief
Subscribe to our newsletter

 

Copyright © Watervogelbond/Waterfowl Association EU - Designed by CFI Web Media